Problemen oplossen 24/24 7/7

installation, dépannage, réparation, entretien, rénovation...

Beschikbaar 24u / 24 , 7d / 7

Algemene Voorwaarden

1.1. De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen van diensten die worden doorgegeven aan het bedrijf SOS 247, gevestigd in de rue des hirondelles, nr. 1, vak 3 B-1000 Brussel, hierna SOS 247 genoemd. 1.2. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn alleen van toepassing, met uitzondering van de algemene of bijzondere voorwaarden van de klant die SOS 247 niet uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. 1.3. SOS 247 kan deze algemene voorwaarden op elk moment wijzigen. De voorwaarden die op het moment van de bestelling zijn meegedeeld, blijven echter van toepassing op deze bestelling. De klant wordt geacht hiervan kennis te hebben genomen, alle clausules te hebben aanvaard en afstand te hebben gedaan van zijn inkoopvoorwaarden. 2.1. Tenzij anders bepaald in de bijzondere voorwaarden van SOS 247, is de geldigheidsperiode van onze aanbiedingen één maand. 2.2. Elke bestelling die niet is voorafgegaan door een schriftelijke aanbieding van SOS 247, is alleen bindend voor het bedrijf als een schriftelijke aanvaarding is verzonden door SOS 247. 2.3. Onze agenten of vertegenwoordigers hebben geen vertegenwoordigingsbevoegdheid. De verkoop die zij onderhandelen, wordt daarom pas definitief nadat SOS 247 een schriftelijke aanvaarding van de bestelling heeft verzonden. 3.1. De prijzen van SOS 247 zijn uitgedrukt in euro's, exclusief btw. Elke verhoging van de BTW of een nieuwe belasting die zou worden opgelegd tussen het moment van bestelling en het tijdstip van levering, komt voor rekening van de klant. 3.2. De prijzen van SOS 247 zijn uitsluitend bedoeld voor de levering van diensten beschreven in de speciale voorwaarden met uitsluiting van alle andere werken en diensten. Als deze door de klant worden besteld, worden deze naast de prijs in de speciale voorwaarden in rekening gebracht. 3.3. Afhankelijk van de mate van ongehoorzaamheid voor uitgevoerd werk, zal de wettelijke verhoging worden toegepast op onze interventiepakketten. 3.4. Het gebruik van machines voor specifiek werk zoals deblokkeren, boren, ontkalken en het gebruik van steigers, gondels, grote ladders en andere zijn niet inbegrepen in onze uurtarieven en worden bovendien in rekening gebracht. 3.5. Diensten die voortvloeien uit onderzoek, demontage, hermontage, transport zijn altijd de verantwoordelijkheid van de klant, zelfs als hij afziet van de uitvoering van het werk waarvoor we zijn geraadpleegd. 3.6. Elk uur en kwartier is verschuldigd. Een prijsverhoging van 50% zal worden toegepast voor de diensten uitgevoerd tussen 17H en 22H, en voor 100% voor diensten uitgevoerd in week van 22H met 8H, weekends, feestdagen en wettelijke feestdagen. 3.7. Pakketten die verband houden met noodwerk, met uitzondering van reizen, kunnen variëren van € 200 tot € 1200 het eerste uur of pakket en worden vastgesteld op de plaats van interventie afhankelijk van de aard van het werk dat door de klant schriftelijk wordt aangevraagd of verbaal. Hieronder vallen meestal probleemoplossing of lekkageonderzoek, reparatie en diverse reizen met betrekking tot de aankoop van onderdelen van leveranciers. 3.8. Het bedrag van de reis kan variëren van 120 € tot 450 € van 8u tot 18u en van 180 € tot 450 € voor het uur van 18u tot 8u alleen in geval van nood, zelfs in het geval van een reparatie die niet op te lossen is. 3.9. De verplaatsing is hoe dan ook verschuldigd, zelfs voor een offerte of zonder tussenkomst of annulering door de klant vanaf 30 minuten na het verzoek om in te grijpen in het kader van een verzoek om uitdrukkelijk in te grijpen om dezelfde dag in te grijpen aanvraag. 3.10. Het eerste uur van interventie is 220 € tussen 8 uur en 16 uur en 280 € na 16 uur. 3.11.Er is een supplement te betalen van 120 € wanneer er een noodinterventie is. 4.1. Facturen zijn betaalbaar in contanten, in de valuta van de factuur, op het hoofdkantoor van SOS 247 (IBAN: BE48 0015 2111 7927). Bovendien is het voor de klant ook mogelijk om contant of per bankkaart te betalen. 4.2. Klant: degene die het werk heeft besteld, is verantwoordelijk voor de betaling. 4.3. Elke claim met betrekking tot een factuur moet schriftelijk worden verzonden naar het hoofdkantoor van SOS 247, zeven kalenderdagen na ontvangst. Anders kan de klant deze factuur niet meer betwisten. 4.4. In geval van het niet betalen van een factuur op de vervaldag, is de betaling van alle facturen onmiddellijk opeisbaar. 4.5. Elke herinnering aan de klant die de integriteit van zijn factuur niet heeft betaald, kan leiden tot een verhoging van de kosten per verzonden post, onverminderd de kosten van ons incassobureau (intrum justitia), die ook in rekening worden gebracht van de klant. De te betalen vergoedingen bij te late betaling zijn 10% van het bedrag met een minimum van 50 € en 8% rente per jaar. 4.6. De klant kan geen beroep doen op het tijdstip van uitvoering om de beëindiging van het contract te verzoeken, schadevergoeding of andere claims te eisen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen uitdrukkelijk aanvaard door SOS 247. 5.1. De klant zal ervoor zorgen dat het werkgebied toegankelijk is en dat de plaatsen waar het materiaal wordt gelegd en opgeslagen schoon en onbelemmerd zijn. 5.2. De klant zal onze medewerkers voorzien van watertoevoer bij stadsdruk en een voeding met aarde en zekeringen, en voor de duur van het werk. 5.3. De gebouwen waar de werken worden uitgevoerd en de inhoud ervan worden door de klant verzekerd tegen het risico van brand, diefstal of vandalisme tot een bedrag van voldoende kapitaal. De klant ontslaat ons van enige aansprakelijkheid in dit verband. 5.4. Diensten: de klant wordt ertoe aangespoord rekening te houden met het tijdstip van binnenkomst en vertrek, de duur van de heen- en terugreis, afhankelijk van de omstandigheden, de beweging van het voertuig, de behandeling van het bestand, de tijd noodzakelijk voor de voorbereiding van apparatuur en gereedschappen, evenals voor de herinstallatie ervan; elementen die de totale duur van de service definiëren. Tenzij anders bepaald in de bijzondere voorwaarden van SOS 247, is de garantie geldig voor de gehele duur van het contract, tenzij anders vermeld. 7.1. SOS 247 wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van onderbreking van de service buiten haar controle. Overmacht: elke omstandigheid buiten onze macht die ons verhindert om onze verplichtingen na te komen, stelt ons in staat om onze contracten geheel of gedeeltelijk zonder vergoeding te annuleren en wij zijn vrijgesteld van onze verantwoordelijkheid. Dit is het geval, zonder dat deze lijst volledig is, van het gebrek aan materiaal, het ontbreken van levering van de onderaannemer of de leverancier, het faillissement hiervan, stroomuitval of water, de staking , oorlog, rellen, slecht weer, branden, kapotte machines of voertuigen. 7.2. Wanneer de levering van diensten is voltooid, neemt SOS 247 niet langer de verantwoordelijkheid op zich voor de gevolgen van haar tussenkomst, zoals gedefinieerd in het serviceaanbod. 7.3. In elk geval is de aansprakelijkheid van SOS 247 beperkt tot het bedrag van het contract. 7.4. De klant neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich jegens derden, in het bijzonder buren, schadevergoeding die het onvermijdelijke gevolg is van de uitvoering van het werk, indien geen schuld kan worden verweten. 7.5. Elke demontage wordt uitgevoerd onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant. De klant verzekert de risico's van de configuratie van de gebouwen en de naleving van de bestaande normen zonder de verantwoordelijkheid van SOS 247 of haar personeel dat op welke manier dan ook en om welke reden dan ook is betrokken. 7.6.Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor roetschade als er geen specifieke fout aan ons kan worden toegeschreven. 7.7. Aansluitingen op ketels, boilers, boilers moeten in alle gevallen worden uitgevoerd en / of gecontroleerd door een erkende elektricien. 7.8. Het deblokkeren van de leidingen wordt als perfect uitgevoerd beschouwd wanneer de technicus meerdere keren door de klant laat weten dat de stroom vrijelijk is gedaan en zijn afleverbon ondertekend door de klant heeft. 7.9. Tussenkomst, levering en uitvoeringstermijnen zijn indicatief zonder verplichting van onze kant. Elke wijziging hiervan kan door de klant niet worden ingeroepen ter rechtvaardiging van een weigering van betaling of een vordering tot schadevergoeding. De dienstverlener verbindt zich ertoe persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998. 9.1. SOS 247 heeft het recht om de verkoop, van rechtswege, op te lossen door middel van een kennisgeving aan de klant per aangetekend schrijven, in geval van ernstige niet-nakoming door de klant van een van zijn contractuele verplichtingen, in het bijzonder indien hij te laat betaling van een factuur van meer dan 30 kalenderdagen of als het bewijst dat het niet zal uitvoeren of een ernstige bedreiging vormt voor het niet uitvoeren van een van zijn hoofdverplichtingen, zelfs voordat deze verplichting opeisbaar is. 9.2. In geval van een oplossing van de verkoop ingevolge het bovenstaande lid, zal de klant aansprakelijk zijn voor eenzijdig vastgestelde schadevergoeding (verkoopprijs of uurprijs) door SOS 247. 9.3. Clausule eigendomsvoorbehoud en ontbindingsbeding: materialen en onderdelen van welke aard dan ook die aan de klant worden verstrekt in verband met een verkoop of een zakelijke overeenkomst, worden het eigendom van de klant pas na betaling rekening van alle vorderingen tegen hem. In geval van faillissement van de cliënt is hij verplicht om het management van SOS 247 onmiddellijk op de hoogte te stellen, zodat het gebruik kan maken van zijn clausule inzake eigendomsvoorbehoud en zijn claim kan indienen vóór de sluiting van de minuten voor het claimen van claims. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle roerende goederen die worden verkocht of geplaatst door SOS 247 niet als onroerend kunnen worden beschouwd door incorporatie. 9.4. Door ondertekening van het recht op tussenkomst doet de klant of zijn vertegenwoordiger afstand van het recht om de uitvoering van de geleverde diensten aan te vechten. Elke afwezigheid van de klant op het moment van ondertekening impliceert acceptatie van de geleverde diensten. 10. Elk geschil of claim moet worden ontvangen per aangetekende brief binnen 48 uur na voltooiing van het bestelde werk of de levering van materialen, na deze tijd is er afscherming. Elk geschil dat direct of indirect verband houdt met de contractuele relaties van SOS 247 met de klant, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken en tribunalen van Brussel die in het Frans zitten. Elke verkoop van producten of een dienst aangeboden door het bedrijf wordt beheerst door het Belgisch recht.

  • Prijslijst:

Verplaatsing van maandag tot vrijdag van 08:00 tot 18:00: 120 € 
Verplaatsing van maandag tot vrijdag van 18:00 tot 08:00: 180 € 
Verplaatsing weekends en feestdagen: 180 € 
Interventie: het hangt af van de aard van de interventie. 
Voor elke afspraak, geen noodsupplement.
Afspraak: 60 € - Afspraak op dezelfde dag: 80 € 
Interventie: afhankelijk van de aard van de interventie 
Eerste uur interventie vanaf 220 €

* Mogelijkheid van verhoging: bij dringende diensten, aantal techniekers ter plaatse.

Diagnostiek: vanaf 75 € 
Lekdetectie / uur: 499 € 
Hogedrukmachine / uur: 680 € 
Curage / uur: 399 € 
Schoonmaken van riool en pijpleidingen / uur: 415 € 
Handmatige lekdetectie / uur: 499 € 
Detectie met thermische camera / uur: 1250 € 
Koudwater bron detectie / uur: 1450 € 
Lassen / uur: 1450 € 
Vervanging boiler: vanaf 850 € 
Ketel vervanging: vanaf 850 €
Vervanging van een ketel 24 kW: vanaf 1500 € 
Vervanging van een radiator: vanaf 650 €