installatie, probleemoplossing, reparatie, onderhoud, renovatie ...
Tevreden klanten zijn ons beste visitekaartje!
Beschikbaar
24/24 - 7/7
urgentie

FermerCloseSluiten

urgentie
contact met ons op
https://sos247.be/sites/default/files/plumbers_1.jpg
Algemene Voorwaarden
24/7 beschikbaar voor noodgevallen en afspraken.
Mogelijkheid van interventie in 30 minuten voor noodgevallen
Afspraak elke dag mogelijk
administratie
contact met ons op
Online
contact met ons op

U bent hier

1.1. De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen van diensten geplaatst bij SOS 247, gevestigd te 1140 Evere, Avenue Jules Bordet 160, 1140 Evere, hierna SOS 247 genoemd.
1.2 Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing, met uitzondering van de algemene of bijzondere voorwaarden van de klant, die SOS 247 niet uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. 
1.3. SOS 247 kan deze algemene verkoopsvoorwaarden te allen tijde wijzigen. De bij de bestelling meegedeelde voorwaarden blijven echter van toepassing op deze bestelling. De klant wordt geacht hiervan kennis te hebben genomen, alle clausules te hebben aanvaard en afstand te hebben gedaan van zijn aankoopvoorwaarden.

2.1. Behoudens andersluidende bepalingen in de bijzondere voorwaarden van SOS 247, is de geldigheidsduur van onze aanbiedingen één maand.
2.2. Elke bestelling die niet is voorafgegaan door een schriftelijke offerte van SOS 247 is slechts bindend voor de onderneming indien een schriftelijke aanvaarding door SOS 247 is verzonden.
2.3. Onze agenten of vertegenwoordigers hebben geen vertegenwoordigingsbevoegdheid. De verkopen waarover zij onderhandelen, worden dus pas definitief nadat SOS 247 de bestelling schriftelijk heeft aanvaard.

3.1. De prijzen van SOS 247 zijn in euro's, exclusief BTW. Elke verhoging van de BTW of elke nieuwe belasting die wordt opgelegd tussen het moment van de bestelling en het moment van levering zal aan de klant in rekening worden gebracht.
3.2. De prijzen van SOS 247 gelden enkel voor de levering van diensten beschreven in de bijzondere voorwaarden, met uitsluiting van alle andere werken en diensten. Indien deze door de klant worden besteld, zullen ze worden gefactureerd bovenop de prijs voorzien in de bijzondere voorwaarden.
3.3. Afhankelijk van de mate van ongezondheid van de uitgevoerde werkzaamheden, wordt de wettelijke toeslag toegepast op onze interventie pakketten.
3.4. Het gebruik van machines voor specifieke werkzaamheden zoals ontkurken, boren, ontkalken en het gebruik van steigers, gondels, grote ladders en andere zijn niet inbegrepen in onze uurtarieven en zijn onderworpen aan bijkomende facturatie.
3.5.De diensten die voortvloeien uit onderzoek, demontage, montage en eventueel transport vallen altijd onder de verantwoordelijkheid van de klant, zelfs als hij afziet van de werkzaamheden waarvoor wij zijn geraadpleegd. Een interventie kan duur zijn. Het hangt allemaal af van wat er ter plaatse gedaan moet worden.
3.6. Elk uur en elk kwartier is verschuldigd. Een prijsverhoging van 50% wordt toegepast voor diensten die worden uitgevoerd tussen 18.00 en 22.00 uur, en 100% voor diensten die worden uitgevoerd tijdens de week van 22.00 tot 8.00 uur, weekends, feestdagen en wettelijke feestdagen. 
3.7. Pakketten voor spoedwerk, met uitzondering van reiskosten, beginnen aan 350€ per uur of per pakket en worden op de plaats van interventie vastgesteld volgens de aard van het werk, schriftelijk of mondeling aangevraagd door de klant. Deze omvatten over het algemeen het oplossen van problemen, reparaties en diverse reizen in verband met de aankoop van reserveonderdelen van leveranciers.
3.8. Het bedrag van de reis kan gaan van 90€ tot 450€ van 8u tot 18u en van 180€ tot 450€ voor de uren van 18u tot 8u alleen in noodgevallen, zelfs in het geval van een reparatie die niet kan worden opgelost.
3.9. De reis is verschuldigd in alle gevallen, zelfs voor een offerte of zonder tussenkomst of annulering door de klant vanaf 30 minuten na het verzoek om interventie in het kader van een uitdrukkelijk verzoek om interventie op dezelfde dag van het verzoek.
3.10. 
Het eerste uur van de interventie is 350 € tussen 8u en 18u en 350 € na 18u.
3.11. Er wordt een toeslag van 120 € aangerekend in geval van een noodinterventie.

4.1. De facturen zijn volledig contant betaalbaar, in de valuta van de factuur, op de maatschappelijke zetel van SOS 247 (IBAN: BE48 0015 2111 7927). Bovendien zal het voor de klant ook mogelijk zijn om contant of met een bankkaart te betalen. 
4.3.Elke klacht met betrekking tot een factuur moet zeven kalenderdagen na ontvangst schriftelijk worden gericht aan de maatschappelijke zetel van SOS 247. Anders kan de klant deze factuur niet meer betwisten. 
4.4.In geval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag, wordt de betaling van alle facturen onmiddellijk opeisbaar. 
4.5. Elke aanmaning aan de klant die de integriteit van zijn factuur niet heeft betaald, kan leiden tot een verhoging van de kosten per post, onverminderd de kosten van ons incassobureau (intrum justitia) die eveneens aan de klant in rekening worden gebracht. De te betalen vergoeding in geval van laattijdige betaling bedraagt 10% van het bedrag met een minimum van 50€ en 8% rente per jaar. 
4.6.De klant kan geen beroep doen op de uitvoeringstermijnen om de ontbinding van het contract, schadevergoeding of enige andere vordering te eisen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk door SOS 247 anders is aanvaard. 

5.1. De klant draagt er in het bijzonder zorg voor dat de werkruimte toegankelijk is en dat de installatie- en opslagplaatsen voor materialen schoon en vrij zijn. 
5.2. De klant zal onze medewerkers voorzien van een stad watervoorziening en een geaarde en gezekerde stroomvoorziening voor de duur van de werkzaamheden. 
5.3. De gebouwen waar de werken zullen worden uitgevoerd en de inhoud ervan zal door de klant verzekerd worden tegen de risico's van brand, diefstal of vandalisme tot het bedrag van voldoende kapitaal. De klant ontheft ons van elke aansprakelijkheid in dit verband.
5.4.Diensten: de klant wordt aangespoord om rekening te houden met de in- en uitstap tijden, de duur van de heen- en terugreis, die variëren naargelang de omstandigheden, de bewegingen van het voertuig, de behandeling van het dossier, de tijd die nodig is om het materiaal en het gereedschap voor te bereiden en de herinstallatie ervan, en de elementen die de totale duur van de dienst bepalen. Tenzij anders bepaald in de bijzondere voorwaarden van SOS 247, is de garantie geldig voor de volledige duur van het contract, tenzij anders vermeld.

7.1. SOS 247 wijst alle verantwoordelijkheid af in het geval van een onderbreking van de dienstverlening buiten haar macht. Overmacht: elke omstandigheid buiten onze controle die ons verhindert onze verplichtingen na te komen, geeft ons het recht om onze contracten geheel of gedeeltelijk op te zeggen zonder schadevergoeding en stelt ons vrij van aansprakelijkheid. Dit is het geval, maar niet beperkt tot, het gebrek aan uitrusting, het niet leveren van de onderaannemer of leverancier, het falen van de onderaannemer of leverancier, het faillissement van de onderaannemer of leverancier, stroom- of waterstoringen, staking, oorlog, rellen, slecht weer, brand, machine- of voertuigpech.
7.2. De aansprakelijkheid van de onderaannemer of leverancier is uitgesloten.
7.2.1 Zodra de dienstverlening is voltooid, is SOS 247 niet langer verantwoordelijk voor de gevolgen van haar tussenkomst, zoals gedefinieerd in het dienstenaanbod.
7.3.In ieder geval is de aansprakelijkheid van SOS 247 beperkt tot het bedrag van het contract.
7.4. De klant aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid tegenover derden, en in het bijzonder tegenover de buren, voor schade die het onvermijdelijke gevolg is van de uitvoering van de werken, indien ons geen enkele fout kan worden verweten. 
7.5. Elke demontage gebeurt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de klant. De klant draagt de risico's van de inrichting van de lokalen en de naleving van de bestaande normen, zonder dat SOS 247 of haar personeel op welke manier dan ook en om welke reden dan ook aansprakelijk kan worden gesteld. 
7.6. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door roet als er geen specifieke fout aan ons kan worden toegeschreven. 
7.7. Aansluitingen op ketels, waterverwarmers en ketels moeten in alle gevallen worden uitgevoerd en/of gecontroleerd door een erkend elektricien. 
7.8.Het ontstoppen van de leidingen wordt als perfect uitgevoerd beschouwd wanneer de technicus de klant herhaaldelijk laat verklaren dat de doorstroming vrij is en de klant zijn dienstencheque laat ondertekenen. 
7.9. De interventie-, leverings- en uitvoeringstermijnen worden bij wijze van indicatie en zonder verplichting van onze kant gegeven. Elke wijziging hiervan kan door de klant niet worden ingeroepen ter rechtvaardiging van een weigering van betaling of een vordering tot schadevergoeding. De dienstverlener verbindt zich ertoe de persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998. 

9.1.SOS 247 heeft het recht de verkoop van rechtswege per aangetekende brief te ontbinden in geval van een ernstige tekortkoming van de klant in de nakoming van één van zijn contractuele verplichtingen, in het bijzonder indien hij meer dan dertig kalenderdagen achterstallig is met de betaling van een factuur of indien blijkt dat hij één van zijn hoofdverplichtingen niet of ernstig dreigt na te komen, zelfs voordat deze verplichting verschuldigd is. 
9.2.In geval van beëindiging van de verkoop overeenkomstig de bovenstaande paragraaf, is de klant gehouden tot het betalen van een eenzijdig vastgestelde schadevergoeding (verkoopprijs of uurprijs) aan SOS 247. 
9.3Eigendomsvoorbehoud en ontbindend beding: Materialen en onderdelen van welke aard dan ook die in het kader van een verkoop of een bedrijfsovereenkomst aan de klant worden pas eigendom van de klant na volledige betaling van alle vorderingen op hem. In geval van faillissement van de cliënt is de cliënt verplicht om de directie van SOS 247 onmiddellijk op de hoogte te brengen, zodat hij gebruik kan maken van zijn eigendomsvoorbehoud en zijn vordering kan instellen vóór de sluiting van het schadeaangifteformulier. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle roerende goederen die door SOS 247 worden verkocht of geplaatst, niet als onroerende goederen mogen worden beschouwd door incorporatie. 
9.4.Door de ondertekening van het interventieformulier doet de klant of zijn vertegenwoordiger afstand van het recht om de realiteit van de uitvoering van de daarin opgenomen diensten te betwisten. Elke afwezigheid van de klant op het ogenblik van de ondertekening vormt de aanvaarding van de geleverde diensten. 

10.Elke betwisting of klacht moet per aangetekende brief binnen de 48 uur na het einde van het bestelde werk of de levering van de materialen zijn ontvangen, na deze periode is er sprake van executie. Elk geschil dat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de contractuele relaties van SOS 247 met de cliënt valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken en Rechtbanken van Brussel, zetelend in het Frans. Elke verkoop van producten of diensten van de vennootschap wordt beheerst door het Belgische recht.

Prijslijst :

 • Reizen van maandag tot vrijdag van 8u tot 18u: vanaf 90€
 • Reizen van maandag tot vrijdag van 18u tot 8u: vanaf 120€
 • Weekend en feestdagen: 180€

Noodtoeslag:

 • In Brussel: 120€
 • Buiten Brussel: 140€
 • Aangesloten klant: 0€
 • Interventie: dit hangt af van de aard van de interventie.
 • Voor elke afspraak, geen nood toeslag.

Afspraak: 80 € - Aangesloten klant: 40 €
Interventie minder dan een uur: 350 €

Mogelijke toename van 50% op arbeid in het weekend, op feestdagen. Evenals de week na 18.00 uur.

 • Diagnose voor reparatie: vanaf 95€.
 • Lekdetectie: vanaf 499€
 • Handmatige lekdetectie: vanaf 499€
 • Endoscoop Detectie: vanaf 480€
 • Detectie met thermische camera: vanaf 1250€
 • Uitloggen aan de pomp: vanaf 250€
 • Het deblokkeren van de elektrische fret: vanaf 350€
 • Zuigen ontstoppen: vanaf 350€
 • Hoge druk ontkurken: vanaf 680€
 • Schoonmaak: vanaf 399€
 • Schoonmaken van leidingen: vanaf 499€
 • Septische tank legen: 650€ - 1200€
 • Lassen: vanaf 1450€
 • Vervangende boiler: vanaf 850 €.
 • Vervanging Ketel: vanaf 850 €.
 • Vervanging van een ketel van 24 kW: vanaf 1500 €.
 • Vervanging van een radiator: vanaf 650 €.
 • Voor elke andere installatie: op aanvraag.
 • Klassieke dichtslaande deuropening: 350€
 • Klassiek vergrendelde deuropening met sleutel: 550€
 • Geslagen semi-gepantserde deuropening: 550€
 • Half afgeschermde deuropening gesloten: 750€
 • Gepantserde deuropening dichtgeslagen: 650€
 • Openen van een gepantserde deur met een sleutel: 1150€
 • Automatische deuropening: 550€
 • Elektrische rolluik opening: 650€
 • Kleine kluis: 650€
 • Grote kluis: 1300€
https://sos247.be/sites/default/files/plumbers_1.jpg
Met Tip top dienst is niet alleen de top maar de tip top van de top.
+
Een ervaren team dat op alle eventualiteiten is voorbereid om te allen tijde op alle verzoeken en noodsituaties te kunnen reageren. Voor elk probleem heeft SOS247 een oplossing.
Snelle interventie die kan worden uitgevoerd in geval van een noodgeval in geval van grote lekken, stroomuitval, enz. Of een eenvoudige afspraak met stiptheid van onze kant, 7 dagen per week.
De werkzaamheden worden met grote zorg en aandacht uitgevoerd. Voor een onberispelijke service onder alle omstandigheden. Na onze interventies krijgt u een verslag. Altijd beschikbaar.
contact met ons op
Diensten